Privacy-statement Veer voor kind en gezin

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw coach, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de
huisarts.

Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed beveiligd is en uw privacy te
waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
• als uw behandelende coach als enige toegang tot de gegevens in uw dossier
• ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen
• Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• Alleen met uw expliciete toestemming om andere zorgverleners te informeren.
Bijvoorbeeld
als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
• Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de belastingdienst wordt gevraagd. Het
betreft volgende gegevens:

• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling zoals coaching sessie
• de kosten van het consult
• de btw kosten